કૅપિટલ ગેઇન ડિપોઝિટ અકાઉન્ટમાં નાણાં જમા કરાવવાનો શું લાભ?