કયા સંજોગોમાં કૅપિટલ ઍસેટના ટ્રાન્સફરને કૅપિટલ ગેઇન્સ ટૅક્સ લાગુ પડતો નથી?