ઘરના વેચાણમાં મળેલા કૅપિટલ ગેઇન્સનું એક્ઝેમ્પશન મેળવવા માટે શું કરવું જરૂરી છે?