પરિવારના દરેક સભ્યના નામે ઈક્વિટીના વ્યવહારો કરીને લોંગ ટર્મ કૅપિટલ ગેઇન્સ ટૅક્સથી કેવી રીતે બચી શકાય?