ફક્ત કરવેરાની બચત કરવાની દૃષ્ટિએ રોકાણ કરવું જોઈએ નહીં