લોંગ ટર્મ કૅપિટલ ગેઇન્સનું ભારણ ઘટાડવા માટે ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે ટૅક્સ લોસ હાર્વેસ્ટિંગ