સંયુક્ત નામે લેવાયેલા ઘરના વેચાણ વખતે મળેલી રકમની વહેંચણી આવક વેરાની દૃષ્ટિએ કેવી રીતે કરવી?