સોવરિન ગોલ્ડ બોન્ડ ઇસ્યૂ ખૂલ્યો છેઃ રોકાણ અને કરવેરાની દૃષ્ટિએ જાણી લો તેના લાભ