આવક વેરા ધારાના ચૅપ્ટર VI A હેઠળની કપાત કયા સંજોગોમાં મળતી નથી?