લોંગ ટર્મ કૅપિટલ ગેઇનના ડિડક્શન માટે શું કહે છે આવક વેરા ધારાની કલમ ૫૪ઈસી?